Vážení zákazníci, e-shop SpolehlivePneu.cz bude uzavřen od 20.7.2019 do 4.8.2019 z důvodu celozávodní dovolené.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné léto!

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník") upravují vztahy vznikající v souvislosti nebo v důsledku uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí kupní smlouvou, těmito všeobecnými obchodními podmínkami a právním řádem České republiky.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.spolehlivepneu.cz (dále jen „e-shop").
Prodávající:

  • KOMAT, a.s., IČO: 26089505, se sídlem Dolní Třebonín 196, PSČ 382 01 Dolní Třebonín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1437.

Kupující (zákazník):

  • Kupující, tj. spotřebitel dle ust. § 419 občanského zákoníku, předá při zahájení smluvního vztahu prodávajícímu své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími.
  • Prodávající si ukládá veškeré smlouvy, jež s ním byly uzavřeny. Na žádost kupujícího mu k smlouvě, jenž s prodávajícím uzavřel, umožní přístup. V případě chyby vzniklé při zadávaní dat kupujícím před podáním objednávky, musí kupující prodávajícího na tuto chybu bezodkladně upozornit tak, aby měl prodávající možnost tuto chybu před odesláním objednávky napravit.
  • Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  • Obchodní činnost prodávajícího nepodléhá žádnému internímu kodexu chování.


2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem, nebo realizace doplňkových produktů týkajících se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).


3. Objednání zboží

Kupující prostřednictvím e-shopu učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje kupujícího a místo dodání. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a kupující jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Takto učiněnou objednávku potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem a to do 24 hodin od jejího obdržení. Pokud tak prodávající neučiní, platí, že s objednávkou nesouhlasí a zboží nebude dodáno. Kupní smlouva je uzavřena teprve potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. V případě, že objednané zboží není skladem, domluví prodávající s kupujícím individuální termín dodání, příp. navrhne dodání jiného adekvátního zboží.
Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Odesláním objednávky kupující souhlasí i s cenou zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen na svých internetových stránkách bez předchozího upozornění. Zpětná úprava ceny a fakturačních údajů u zboží, ohledně nějž již byla uzavřena kupní smlouva, není možná.
Objednáním zboží na našich internetových stránkách kupující souhlasí se zasíláním informačních emailů prodávajícího. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat. Kupující je na tuto možnost upozorněn při samotném vytváření své objednávky a dále v každém informačním e-mailu, který obdrží od kupujícího.

4. Platební podmínky

Objednané zboží hradí kupující až při převzetí zboží a to formou dobírky (v hotovosti). U zboží, které je skladem, je možná platba přes platební bránu PayU. Do doby zaplacení zboží je zboží majetkem prodávajícího (výhrada vlastnického práva prodávajícího). V případě objednávky nadstandardních rozměrů nebo objednávky v hodnotě nad 35.000,- Kč s DPH může prodávající požadovat zaplacení zálohy ve výši 50% z hodnoty objednávky. Takto zaplacená záloha bude započtena na celkovou kupní cenu.

5. Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s účinnými právní předpisy. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem.
Více viz reklamační řád

6. Dodací podmínky

Zboží se expeduje ze skladů do 16. hodiny každý pracovní den. Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina zásilek je doručena zákazníkovi do 7 pracovních dnů, pneumatiky, které nejsou skladem, do 14 pracovních dnů. Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení, tuto informaci podá prodávající současně s potvrzením objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odchýlit se od dohodnutého termínu dodání o 4 pracovní dny.
Doručení balíku je na území ČR prováděno prostřednictvím přepravní společnosti. Doručovatelská služba kontaktuje zákazníka pomocí sms zprávy v den doručení, ve které oznámí podrobnosti předání, oznámí mu přibližný čas doručení, výši dobírky a další případné náležitosti. Zásilka bývá standardně doručována mezi 8. a 18. hodinou v pracovní dny (přesnou dobu doručení nelze ovlivnit, ale lze ji upřesnit po kontaktu s řidičem, nebo pracovníkem zákaznické linky přepravce). V případě nezastižení na uvedené adrese dodání zanechá přepravce oznámení a balík se pokusí doručit ještě jednou následující pracovní den. Cestu zásilky lze sledovat na internetu na webové stránce přepravce po zadání jejího čísla, které přijde kupujícímu e-mailem po její expedici k přepravci.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu a veškeré chyby vytknout dopravci do protokolu.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující (spotřebitel) má právo podle § 1829 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující nebo jím určená osoba převezme zboží. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nejpozději 14. den od převzetí zboží, za splnění této podmínky se považuje i zaslání e-mailu v poslední den této lhůty na emailovou adresu info@spolehlivepneu.cz. Pokud se tak kupující rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, na adresu expedičního skladu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a současně sdělí číslo bankovního účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Od této částky budou odečteny skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zejm. náklady na dopravu). Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít též tento obecný formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamace. Ve formuláři musí být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu tuto částku nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy se dozvěděl od kupujícího o odstoupení od smlouvy. Prodávající však nemá povinnost vrátit kupujícímu uhrazenou částku dříve, než mu bude doručeno zboží vrácené kupujícím.

8. Podmínky pro kupující mimo území ČR

V případě, že kupujícím objednané zboží má být doručeno mimo území České republiky, dochází k následujícím úpravám obchodních podmínek a kupní smlouvy. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uzavřením kupní smlouvy, tj. potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající splní svou povinnost dodat zboží, jakmile předá zboží k dispozici kupujícímu k jeho vlastní přepravě ze své provozovny (skladu) nebo zboží předá k přepravě přepravci, kterého prodávajícímu určí kupující. Kupní cenu za zboží uhradí kupující v momentě předání zboží kurýrovi, nebo před jeho předáním dopravci, a to na účet prodávajícího. Náklady na přepravu uskutečněnou přepravcem určeným kupujícím, do místa stanoveného kupujícím, nese kupující. Nebezpečí nahodilé ztráty nebo zhoršení zboží, jakož i jakékoliv dodatečně vzniklé náklady, přecházejí z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu nebo předáním zboží přepravci určeného kupujícím. Nebude-li zboží kupujícím v den předání zboží dopravci zaplaceno, kupní smlouva se ruší ku dni, ke kterému mělo být zboží předáno a přechází vlastnické právo zpět na prodávajícího.
Prodávající neodpovídá za proclení zboží k dovozu do jiné země nebo za úhradu cel, daní a jiných poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určené kupujícím. Kupující je povinen zajistit všechny náležitosti související s dovozem zboží, zejména je povinen splnit všechny oznamovací povinnosti a povinnost uhradit příslušná cla, daně a jiné poplatky, které souvisejí s dovozem zboží, a to v souladu s právním řádem příslušné cílové země.
Pro posouzení všech ustanovení uzavřené smlouvy a pro případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky. Aplikace jednotného kupního práva OSN (Dohoda o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 16. 4. 1980) je vyloučena.

9. Zpětný odběr pneumatik

Místem zpětného odběru pneumatik je provozovna KOMAT a.s., Dolní Třebonín 196, PSČ: 382 01 Dolní Třebonín. V rámci odpadového hospodářství spolupracujeme se společností ELTMA. www.eltma.cz
Naše společnost je na Slovensku registrována v organizaci zodpovědnosti výrobců pneumatik. Zpětný odběr pneumatik je zajištěn ve spolupráci se společností ELTMA www.eltma.sk.

10. Účinnost

Účinnost těchto všeobecných obchodních podmínek nastává dnem 1. dubna 2015.

11. Značení pneumatik EU štítky

Od 1. listopadu 2012 jsou dle nařízení EU 1222/2009 všechny pneumatiky prodávané v Evropě označeny štítkem s informacemi o třech základních vlastnostech pneumatiky. Nařízení se vztahuje na pneumatiky pro osobní, užitková a nákladní vozidla. Z nařízení jsou vyjmuty zejména protektorované pneumatiky, pneumatiky na motocykly, profesionální offroad pneumatiky, závodní pneumatiky, pneumatiky s hroty, pneumatiky určené výhradně pro vozidla registrovaná poprvé před říjnem 1990, pneumatiky s nižší konstrukční rychlostí než 80 km/h, pneumatiky s průměrem menším než 254 mm a větším než 635 mm a pneumatiky vyrobené před 1. červencem 2012.

12. Označení pneumatik

Pneumatiky označujeme dle podkladů dodaných od výrobců a za případné chyby neneseme odpovědnost. Označení DOT vyjadřuje stáří pneumatiky, respektive její výrobní týden a rok. Označení se může lišit dle jednotlivých dodávek.

13. Okolnosti vylučující odpovědnost

Pokud prodávajícímu ve splnění jeho povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli ( § 2913 OZ), je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala. O této skutečnost bude však kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.

14. Závěrečná ustanovení

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: prodávající tímto spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále také jen „zákon o ochraně spotřebitele"), informuje, že spory mezi prodávajícím a spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů může spotřebitel nalézt zejména zde. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.
Aniž by byla dotčena platnost informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, snaží se prodávající se za všech okolností všechny spory vyřešit smírnou cestou. Smluvní vztahy vzniklé na základě kupní smlouvy a těchto všeobecných podmínek se řídí českým právním řádem, zejména ustanovením § 1820 a násl. občanského zákoníku, v účinném znění. Příslušným soudem k řešení všech sporů vzniklých na základě kupních smluv, na které se vztahují tyto obchodní podmínky je Okresní soud v Českých Budějovicích.

 

 

Doporučit známému

Kontaktní formulář

Hlídací pes

eur

TOPlist