Vážení zákazníci, e-shop SpolehlivePneu.cz bude uzavřen od 20.7.2019 do 4.8.2019 z důvodu celozávodní dovolené.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné léto!

OBECNÉ PODMÍNKY REKLAMACE


Povinnosti kupujícího

1) Kupující je povinen si doručené zboží řádně prohlédnout a okamžitě informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pokud se jedná o reklamace, kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) na e-mailovou adresu prodávajícího info@spolehlivepneu.cz,
b) poštou na adresu prodávajícího KOMAT a.s., Dolní Třebonín 196, 382 01 Dolní Třebonín.

Povinnosti prodávajícího v reklamačních záležitostech

1) Prodávající musí rozhodnout o reklamaci nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. Prodávající informuje o výsledku reklamace kupujícího e-mailem, nebo telefonicky.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

1) Tento reklamační řád byl zpracován dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") a vztahuje se pouze na takové zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

2) Ke každému zboží je vždy přiložen dodací list (případně faktura, daňový doklad), který, slouží jako list prokazující práva z vadného plnění (záruční list) v případě, že záruční list není samostatně přiložen. Svůj souhlas s reklamačními podmínkami stvrzuje kupující podpisem dodacího (přepravního) listu a převzetím zboží. Pokud není zboží odebráno osobně od prodávajícího, rozumí se převzetím zboží moment, kdy zboží přebírá od dopravce.

3) Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi zbožím uvedeným v dodacím (přepravním) listě a skutečně dodaným zbožím nebo zjistí-li přímo při převzetí, že je zboží poškozené, doporučuje prodávající takto dodané zboží od dopravce nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že případná pozdější reklamace nebude uznána, jelikož práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4) Projeví-li se vada, kterou kupující v okamžiku dodání neuvedl v dodacím (přepravním) listu, v průběhu prvních šesti měsíců od převzetí zboží prodávajícím, má se za to, že bylo zboží vadné již v době převzetí. Prokáže-li však prodávající, že tato vada vznikla až po převzetí zboží kupujícím a zaviněným kupujícího, reklamační řízení nemusí být zahájeno.

§ 2160 Jakost při převzetí

1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí bez vad.

2) Prodávající zejména odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v bodě 2 tohoto článku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
4) Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady se považuje zejména, jestliže se stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v době k uplatnění práv z vadného plnění již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
5) Neodstoupí-li kupující od uzavřené kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
6) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Podmínky k uplatnění práv z vadného plnění

1) Doba k uplatnění práv z vadného plnění se vztahuje pouze na skryté vady. Na nákladní pneumatiky je záruční doba stanovena na 12 měsíců pro podnikatele ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku a 24 měsíců pro fyzické osoby vystupující vůči prodejci v postavení spotřebitele ve smyslu ust. § 420 občanského zákoníku. Pneumatika, která byla prodaná před více než 2 lety, bude v případě uznané reklamace nahrazena v odpovídající části zbytkového dezénu nad zákonem stanovenou mez. Tato doba začíná plynout dnem převzetí zboží a končí zánikem příp. úmrtím zákazníka.
2) Je-li závada odstranitelná, bude vada bezplatně odstraněna. V případě závady, kterou nelze odstranit bude zboží vyměněno na náklady prodávajícího.
3) Nárok na uplatnění záruky zaniká v dále uvedených případech:

  • neodborné montáže, nepřiměřeným zacházením obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem,
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
  • poškození zboží přírodními živly,
  • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
  • opotřebením přes mez stanovenou zákonem.

Postup při výměně (reklamaci) zboží

1) Kupující co nejdříve kontaktuje prodejce emailem nebo telefonicky. Na základě této komunikace bude kupujícímu navržen způsob přepravy zboží zpět na adresu prodejce, nebo si dopravu může kupující zajistit sám. Po převzetí zboží na adrese kupujícího, prodejce informuje kupujícího o tomto převzetí a dále bude zahájen domluvený způsob výměny, popř. zákonem stanovený způsob reklamace zboží.

2) Pokud prodejce zjistí dodatečné nesrovnalosti na faktuře, která je součástí dodávky, případně tato faktura součástí dodávky nebude, bude neprodleně kontaktovat kupujícího, který ji upraví dle jeho požadavků (pokud to zákon umožňuje), popř. ji opětovně zašle e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího.

3) V případě zahraničních kupujících s platným DIČ bude nákup zboží osvobozen od daně z přidané hodnoty. Dodatečné doplnění, případně oprava DIČ kupujícího je možná pouze pokud nepřekročí doba dodání od tohoto požadavku 30 dnů a v tom případě bude DPH vráceno bankovním převodem na účet kupujícího. Zároveň bude kupujícímu účtován poplatek ve výši 1€ (bude odečten z celkové vrácené částky), který bude použit k uhrazení nákladů spojených s bankovním převodem.

Doporučení při přejímání zásilek

1) Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.
Vzhledem k tomu, že dopravu zboží objednaného kupujícím ve většině případů zajišťuje třetí osoba, doporučuje se kupujícímu dodržovat následující postup:

Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu,

má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

Závěrečná ustanovení

1) Tento reklamační tvář tvoří, spolu s obchodními podmínkami, nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím.
2) Způsob reklamace se v otázkách neupravených tímto reklamačním řádem řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
3) Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne: 1. ledna 2014.

 

Doporučit známému

Kontaktní formulář

Hlídací pes

eur

TOPlist